M. Ostrava, dne 24.4 -1906

 

Velectěný pane starosto!

 

V příloze dovoluji si podati na st. ob. úřad ve Frýdlantě žádost a plány na stavbu tur. útulny na Ondřejníku.

Účel stavby byl by podobný, jako u jiných turist. útulen, hlavně však chceme tam v době prázdnin umístiti v ní školní děti chudých rodičů v Ostravě, trpící chudokrevností - aby též poznali trochu přírody a nadýchali se čerstvého vzduchu.

Jelikož bychom rádi měli budovu do prázdnin hotovu, obracím se proto na Vás, jak k starému známému svému a prosím Vás, abyste vyřízení žádosti naší, pokud je to v rukou Vašich, dle možnosti urychlil.

Předem Vám za Vaši lask. srdečné díky vydávaje, jsem

s pozdravem oddaný Váš

 

A. Podroužek

vrchní oficiál severní chály

Dovoluji si ještě připojiti, že stavba útulny na Ondřejníku bude obci Frýdlantu jen na prospěch, neboť obrátí pozornosť turistů též jednou na krásné partie Ondřejníku a turisté zdrží se pěkně hned ve Frýdlantě a nebudou běhati kamsy do zadních hor.

A až poznají pozvolna, že ve Frýdlantě jsou vhodnější podmínky pro letní byty, a stavby vil, (je zde Koupání, které Kunčicím tak schází) pak se přenese stavební ruch z Kunčic do Frýdlantu, čímž zvýší se cena realit, domácí živnostníci a dodavatelé stav. materiálu budou míti nový pramen příjmů, letní byty stoupnou v ceně atd.

Proto doufám, že rozumní občané Frýdlantští podnik náš jistě rádi uvítají a pokud bude v jejich moci, podporovati budou.

Pro každý případ máme  zamluvenu realitu ve sousedním území obce Metylovic, doufáme  však, že st. zastupitelstvo obce Frýdlantu projeví vůči nám tolik blahovůle, že nám nebude třeba k tomuto krajnímu prostředku sáhnouti.

Ostatně co se mne týče, budu se snažit,

abych Váš hostinec našim turistům vřele doporučil a proto doufám, že si Vy vyjdete nám co nejvíce vstříc a vyřízení naší žádosti co možná urychlíte, bychom ještě počátkem Května počali s kopáním základů.

 

Srdečně Vás i ct. rodinu

 

zdraví

 

Podroužek

Hlavní

představenstvo obce

ve Frýdlantě!

 

Předkládajíce v příloze návrh tur. útulny, kterou zamýšlíme ve Vaší obci na vlastním pozemku parc. čís. 1203 postaviti, prosíme zdvořile o povolení ku  započetí se stavbou.

 

1 návrh ve dvojím vyhotovení připojen.

 

Mor. Ostrava, dne 26. dubna 1906

 

Za výbor spolku

 

Adam Podroužek

jednatel spolku

 

Josef Pokorný

předseda

Hlavní

představenstvo obce

ve Frýdlantě

 

Odbor Klubu českých turistů

v

Mor. Ostravě

 

prosí

 

o povolení ku stavbě útulny na vlastní parcele čís. 1203 ležící v katastru obce Frýdlant.

 

Přiloženy 2 výkresy.

 

č. 420/6

č. 420/6

 

Protokol

 

sepsan od stavebního Komšfetu na základě podané žádosti odboru Klubů českých turistů v Mor. Ostravě. Sedalo 26. dubna 1906 by jim byla povolená stavba turistické útulny na jejich zakoupené parc. 2103 ležící v Katstr. obce Frýdlantu pod Ondřejníkem.

Přítomní:

1. Žadatele stavby:

p. Josef Pokorný, předseda

p. A. Podroužek, jednatel.

2. Sousedé: p. W. Böhm, v Kozlovicích co zástupce velkostatků

3. Stavební Komise obce.

 

Shledano bylo že proti stavbě neni žadná úřední přičina k zakročení a jen zástupce velkostatku se ohrazůje, že by svým časem při kácení dříví náhodou některý kus dřeva sjeti mohl a poškodil budovu této útulny a tudíž že se ohrazuje proti každému dalšímu odškodnění jedině, že svoluje pod touto podmínkou když žadatelé povolují, že každou škodu jak na plotu tak na budově, která by se

 

stati mohla do dřívejšího způsobu od strany panstva se přivede.

Stavitelé a zástupci Klubu českých turistů k tomu svolují a vyhradně obě strany přistupují k tomu, že v této záležitosti mimo toho navrženého vyjednání žádných sporu a žalob vesti nesmi.

 

Tímto komise ukončená, stavebním komitem i přítomnými stavebními interesenty stvrzená.

 

Ve Frýdlantě dne 7 května 1906

Stavebnímu

představenstvu obce

ve

Frýdlantě

 

V příloze vrátíme lesním úřadem podepsaný protokol tykající se stavby turistické útulny pod Ondřejníkem.

 

na Hukvaldech, 24. srpna 1906

v vší úctě

R. pi. lesních

H. Dichl

 

+420 720 110 110

© 2023 Všechna práva vyhrazena

PC  VERZE

Webdesign by  www.gryfi.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

LÉTO: 09.00 - 18.00 hod.

ZIMA: 09.00 - 17.00 hod.